Կանոնադրություն

«ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

(Նոր խմբագրություն)

Երևան 2016թ.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (հետագա տեքստում՝ Կազմակերպություն) իր անդամների շահերի ընդհանրության և կամավորության սկզբունքի հիման վրա, հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքներ բավարարելու նպատակով ստեղծված հասարակական կազմակերպություն է:
1.2. Կազմակերպությունը 14.03.1995թ.-ին ՀՀ Արդարադատության նախարարության կոլեգիայի թիվ 12/2-2 որոշմամբ գրանցվել է Իրավաբանների երիտասարդական միություն, 13.12.1999թ.-ին ՀՀ Արդարադատության նախարարի թիվ 2031 հրամանով վերագրանցվել է «Երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունն և 27 դեկտեմբերի 2002թ.-ին ՀՀ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից գրանցվել է (գրանցման թիվ 211.171.01501, պետական գրանցման վկայականի թիվ 03Ա 057970) «Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն անվանումներով:
1.3. Կազմակերպությունը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ միջազգային պայմանագրերին, ՀՀ օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը համապատասխան:
1.4. Կազմակերպության անվանումն է.
Հայերեն՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն, կրճատ՝ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, հապավումը՝ ԻՀԱ:
Ռուսերեն՝ Общественная организация “Армянская ассоциация юристов”, կրճատ՝ Армянская ассоциация юристов, հապավումը՝ ААЮ:
Անգլերեն՝ Non-governmental organization “Armenian Lawyers’ Association”, կրճատ՝ Armenian Lawyers’ Association, հապավումը՝ ALA:
1.5. Կազմակերպության գործունեությունը հիմնված է օրինականության, հրապարակայնության, ինքնակառավարման, իրավահավասարության և կամավորության սկզբունքների վրա:
1.6. Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում: Կազմակերպությունը կարող է գործել արտասահմանյան երկրներում՝ այդ երկրների օրենսդրությանը համապատասխան:
1.7. Կազմակերպությունը իրավաբանական անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում իր պետական գրանցման պահից, ունի հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով կլոր կնիք, պաշտոնաթղթեր, հաշվարկային, ընթացիկ և այլ հաշիվներ բանկերում՝ ինչպես դրամով, այնպես էլ տարադրամով:
1.8. Կազմակերպության ունի խորհրդանիշ, որն իրենից ներկայացնում է կապույտ գույնի երկրագնդի պատկեր, որի վրա պատկերված է սպիտակ գույնի արծվի ուրվագծով կապույտ գույնի վահան, իսկ վահանի վրա` սպիտակ գույնի լույս արձակող ջահ: Երկրագնդի վերին երկայնքով գրված է Իրավաբանների Հայկական Ասոցիացիա, իսկ ստորին երկայնքով` Armenian Lawyers’ Association: Խորհրդանիշի պատկերը կցվում է սույն կանոնադրությանը:
1.9. Կազմակերպությունն օգտվում է ՀՀ օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի համար սահմանված բոլոր իրավունքներից և կրում է համապատասխան պարտականություններ:
1.10. Կազմակերպությունը կարող է իր կանոնադրական նպատակներից և խնդիրներից բխող առաջարկություններ ներկայացնել ՀՀ պետական մարմիններին:
1.11. Կազմակերպությունը համագործակցում է ինչպես ՀՀ պետական և ոչ պետական մարմինների, արտասահմանյան և միջազգային կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ անձանց հետ:
1.12. Կազմակերպությունը կարող է ունենալ միջազգային կապեր, անդամակցել միջազգային իրավաբանական ոչ կառավարական և ոչ առևտրային կազմակերպությունների, կնքել համաձայնագրեր և պայմանագրեր օտարերկրյա ու միջազգային կազմակերպությունների հետ:
1.13. Կազմակերպությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է հիմնել լրատվության միջոցներ, տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության վերաբերյալ՝ զանգվածային լրատվության միջոցներով:
1.14. Կազմակերպությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ:
1.15. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Նալբանդյան փողոց, շենք 7, գրասենյակային տարածք 2:

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
2.1. Կազմակերպության նպատակն է օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության կայացմանը որպես ժողովրդավարական պետություն` հիմնված իրավունքի գերակայության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վրա:
2.2. Կազմակերպության գործունեության առարկան և խնդիրներն են.
ա) աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, լավ կառավարման կառուցակարգերի ներդրմանը և ամրապնդմանը, կոռուպցիայի վերացմանն ուղղված արդյունավետ քաղաքականությունների և կառուցակարգերիներդրմանն ու զարգացմանը, նպաստել բարեխիղճ` թափանցիկ, հաշվետու, արհեստավարժ կառավարման համակարգի զարգացմանը,
բ) նպաստել քաղաքացիների իրավագիտակցության, իրավական մշակույթի և ընկալման մակարդակի բարձրացմանը՝ քաղաքացիների շրջանում օրենքների, իրավական գիտելիքների քարոզչության միջոցով,
գ) նպաստել հասարակության մեջ կոռուպցիայի` որպես հասարակության սպառնալիքի ընկալման ձևավորմանը և արմատավորմանը, կոռուպցիայի նկատմամբ հասարակության անհանդուրժողականության ընկալման, քամահրանքի միջավայրի և հասարակության շրջանում ազնիվ կառավարման պահանջարկի ձևավորմանը,
դ) նպաստել ՀՀ-ում մարդու իրավունքների, այդ թվում` կանանց իրավունքների պաշտպանությանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը,
ե) նպաստել հանրության մասնակցությանը հանրապետական և տեղական մակարդակներում որոշումների կայացման, հանրային ռեսուրսների բաշխման և հանրային վերահսկողության գործընթացներին, իրականացնել հանրային վերահսկողության ծրագրեր իշխանության օրենսդիր, դատական, գործադիր ճյուղերում, այդ թվում` հանրային ծառայությունների մատուցման և պետական գնումների իրականացման ոլորտներում,
զ) նպաստել իրավագիտության զարգացմանը, օրենսդրության կատարելագործմանը, օրենսդրության ներդաշնակեցմանը և համապատասխանեցմանը միջազգային իրավական փաստաթղթերին, իրականացնել վերը նշված միջազգային իրավական փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մոնիտորինգը, նպաստել եվրոպական իրավական ստանդարտների արմատավորմանը,
է) նպաստել համակարգային բարեփոխումների իրականացմանը, այդ բարեփոխումների վերաբերյալ մշակել առաջարկներ, իրականացնել դրանց քարոզչությունն ու լոբբինգը հանրության մոբիլիզացիայի միջոցով, վերը նշված ոլորտներում իրականացնել ուսումնասիրություններ,
ը) նպաստել իրավաբանական, հակակոռուպցիոն և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում գործող կազմակերպությունների համախմբմանը և համագործակցության զարգացմանը, իրավաբանական խորհրդատվական և հակակոռուպցիոն կենտրոնների կայացմանը և զարգացմանը,
թ) նպաստել ՀՀ-ում փաստաբանական ինստիտուտի կայացմանը և զարգացմանը, միջազգային լավագույն փորձի ներդրմանը իրավաբանական ընկերություններում,
ժ) Կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում ցուցաբերել մասնագիտական, այդ թվում` իրավաբանական անվճար աջակցություն պետական, մասնավոր և հանրային ոլորտների շահագրգիռ անձանց, այդ թվում` կանանց, կոռուպցիայից տուժած անձանց, ազդարարներին, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և այլ անձանց:
ժա) նպաստել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը` ուժեղացնելով նրանց իրավական և բարեխղճության կարողությունները,
ժբ) օժանդակել իրավաբանական բուհերում ուսումնառության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը, իրավաբան ուսանողների, իրավաբանների և իրավաբանությամբ հետաքրքրվող անձանց մասնագիտական և բարեխղճության ոլորտի կարողությունների ու հարակից հմտությունների բարձրացմանը՝ նրանց համար կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ, դպրոցներ, սեմինարներ, գիտաժողովներ, դատախաղեր, մրցույթներ և այլ միջոցառումներ,
ժգ) Կազմակերպության անդամների համար հիմնադրել և զարգացնել ժամանակակից իրավաբանական գրականությամբ և տեխնոլոգիաներով հագեցած կարողություններ, պաշտպանել Կազմակերպության անդամների իրավունքները,
ժդ) ստեղծել իրավաբանների տվյալների բանկ և աջակցել իրավաբաններին ըստ մասնագիտության աշխատանքի տեղավորվելուն,
ժե) համագործակցել սփյուռքի և արտերկրի իրավաբանների, իրավաբանական, հակակոռուպցիոն և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ, նպաստել Հարավային Կովկասի երկրների իրավաբանների և իրավաբանական կազմակերպությունների համագործակցությանը, ինտեգրվել համապատասխան մասնագիտական միջազգային կառույցներում,
ժզ) նպաստել ընտրական համակարգերի բարեփոխմանը ու զարգացմանը, բնակչության շրջանում այս բնագավառի իրավական գիտելիքների բարձրացման նպատակով իրականացնել քարոզչական աշխատանքներ, ինչպես նաև ներկայացուցչական մարմինների ընտրությունների և հանրաքվեների ընթացքում իրականացնել դիտորդական առաքելություն ընտրական գործընթացների թափանցիկության և օրինականության ապահովման, ինչպես նաև օրենսդրության կատարելագործման նպատակով,
ժէ) նպաստել ՀՀ-ում պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական հասարակության փոխադարձ կապի ու երկխոսության ամրապնդմանը, օժանդակել համայնքային, այդ թվում` հանրային մասնակցության և վերահսկողության ծրագրերի իրականացմանը,
ժը) նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների համագործակցության խորացմանը, դրանց հանրային վերահսկողության և լրագրողական հետաքննությունների կարողությունների զարգացմանը, կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և ԶԼՄ-ներին տրամադրել դրամաշնորհներ,
ժթ) իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆԴԱՄԱԳՐՎԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող յուրաքանչյուր անձ, բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ստացող յուրաքանչյուր անձ, բարձրագույն կրթություն ունեցող և իրավաբանական կրթություն ստանալ ցանկացող յուրաքանչյուր անձ, որն ընդունում է սույն կանոնադրությունը, իր գործունեությամբ նպաստում է Կազմակերպության կանոնադրական նպատակների իրագործմանը, մուծում է մուտքավճար ու անդամավճար: Կազմակերպության ոչ իրավաբան անդամների թիվը չի կարող գերազանցել Կազմակերպության անդամների ընդհանուր թվի հինգ տոկոսը:
3.2. Գրավոր դիմումի համաձայն Կազմակերպության անդամի անդամագրվելու վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Կազմակերպության խորհրդի կողմից` խորհրդի առնվազն երկու անդամների երաշխավորմամբ:
3.3. Կազմակերպությունը վարում է իր անդամների հաշվառումը և պարբերաբար թարմացնում նրանց վերաբերյալ տվյալները: Կազմակերպության անդամների հաշվառում վարելու կարգը և պայմանները սահմանվում է Կազմակերպության խորհրդի կողմից:
3.4. Կազմակերպության անդամը մուծում է մուտքավճար և անդամավճար, որոնց չափերը և գանձման կարգը սահմանվում են Կազմակերպության խորհրդի կողմից:
3.5. Կազմակերպության անդամությունից դուրս գալը կատարվում է տվյալ անդամի գրավոր դիմումի կամ Կազմակերպության խորհրդի՝ տվյալ անդամին Կազմակերպության անդամությունից հեռացնելու մասին որոշման հիման վրա՝ սույն կանոնադրության 3.7 կետով սահմանված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:
3.6. Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի՝
ա) ընտրել և ընտրվել Կազմակերպության ղեկավար մարմիններում,
բ) Կազմակերպության ղեկավար մարմինների քննարկմանը ներկայացնել Կազմակերպության գործունեության և ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, գործնական ծրագրեր,
գ) ազատորեն արտահայտել սեփական տեսակետը,
դ) օգտվել Կազմակերպության իրավական, ֆինանսական, տեխնիկական, տեղեկատվական և այլ աջակցությունից,
ե) իրազեկ լինել Կազմակերպության գործունեությանը,
զ) ներկա գտնվել Կազմակերպության համաժողովին, եթե վերջինս անցկացվում է պատվիրակների կազմով, իսկ ինքը պատվիրակ չի ընտրվել,
է) ծանոթանալ Կազմակերպության մարմինների աշխատանքի արձանագրման մասին փաստաթղթերին, ստանալ նրանց ընդունած որոշումների պատճենները,
ը) Կազմակերպության մարմինների որոշումները բողոքարկել գրավոր կարգով՝ ըստ վերադասության,
թ) Կազմակերպության մարմնի, այդ թվում` բարձրագույն մարմնի որոշումները վիճարկել դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
զ) անարգել դուրս գալ Կազմակերպության շարքերից:
3.7. Կազմակերպության անդամը պարտավոր է.
ա) սահմանված չափով և կարգով մուծել մուտքավճար ու անդամավճար,
բ) մասնակցել և աջակցել Կազմակերպության գործունեությանը,
գ) իր գործունեությամբ և վարքով բարձր պահել Կազմակերպության հեղինակությունը, առանց Կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից տրված լիազորագրի հանդես չգալ Կազմակերպության անունից,
դ) գործել սույն կանոնադրությանը համապատասխան, կատարել Կազմակերպության կանոնադրական պահանջները, Կազմակերպության ղեկավար մարմինների որոշումները:
3.8. Կազմակերպությունը կարող է շնորհել պատվավոր անդամի կոչումներ: Պատվավոր անդամի կոչումը շնորհվում է Կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ: Կազմակերպության պատվավոր անդամները որևէ իրավունքներ և պարտականություններ չունեն:
3.9. Կազմակերպության անդամներն և պատվավոր անդամները կազմակերպության ունեցվածքի մեջ չունեն բաժնի իրավունք:
3.10. Կազմակերպության խորհուրդը Կազմակերպության անդամների նկատմամբ կարող է կիրառել ինչպես խրախուսանքի միջոցներ, այնպես էլ տույժի միջոցներ՝ Կազմակերպության կանոնադրական դրույթների խախտումների դեպքում: Կազմակերպության անդամների նկատմամբ խրախուսանքի և տույժի միջոցներ կիրառելու կարգը սահմանվում է Կազմակերպության խորհրդի կողմից:

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

4.1. Կազմակերպության կառավարման կառուցվածքն է՝ համաժողովը, խորհուրդը և նախագահը:
4.2. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է կազմակերպության համաժողովի կողմից:
4.3. Կազմակերպության ղեկավար մարմիններն ընտրովի են:
4.4. Կազմակերպության ղեկավար մարմինների անդամ կարող են դառնալ 18 տարին լրացած անձինք:
4.5. Կազմակերպության բարձրագույն մարմինը նրա անդամների համաժողովն է, որին պատկանում է Կազմակերպության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունքը:
Կազմակերպության համաժողովը գումարվում է չորս տարին մեկ անգամ՝Կազմակերպության նախագահի կողմից:
4.6. Եթե Կազմակերպության անդամների թվաքանակը անցնում է հարյուրի սահմանը, ապա համաժողովին կարող են մասնակցել անդամների կողմից ընտրված ներկայացուցչական պատվիրակները` յուրաքանչյուր անդամից մեկ պատվիրակի հաշվով կամ խորհրդի կողմից սահմանված քվոտայով: Խորհուրդը որոշում է համաժողովի անցկացման օրը, ժամը և տեղը, ինչպես նաև ժողովի օրակարգի նախնական տարբերակը և այդ մասին ոչ ուշ, քան 20 օրվանից առաջ պատվիրված նամակով, էլեկտրոնային եղանակով կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ օրենքով սահմանված այլ եղանակներով ծանուցում է Կազմակերպության անդամներին և կառույցներին:
4.7. Կազմակերպության արտահերթ համաժողով գումարվում է Կազմակերպության անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի պատճառաբանված որոշման դեպքում, ոչ ուշ, քան 14 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ Կազմակերպության նախագահի կողմից: Արտահերթ համաժողովները հրավիրվում են հրավիրողի օրակարգով:
Եթենախագահը հրաժարվում է արտահերթհամաժողով հրավիրել, ապա արտահերթհամաժողով հրավիրում է պահանջող կողմը`Կազմակերպության ղեկավար մարմինների հրաժարականի և նոր ղեկավար մարմիններ ընտրելու օրակարգով: Եթե համաժողովը պետք է անցկացվի պատվիրակներով և հնարավոր չի լինում սահմանված ժամկետում պատվիրակներ ընտրել, ապա համաժողովին հրավիրում են նախորդ համաժողովի պատվիրակներին: Խորհուրդը որոշում է արտահերթ համաժողովի անցկացման օրը, ժամը և տեղը, ինչպես նաև համաժողովի օրակարգի նախնական տարբերակը և այդ մասին ոչ ուշ քան 4 օրվանից առաջ պատվիրված նամակով, կամ էլեկտրոնային եղանակով կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ օրենքով սահմանված այլ եղանակներով ծանուցում է Կազմակերպության անդամներին և կառույցներին:
4.8. Կազմակերպության համաժողովը.
ա) հաստատում է Կազմակերպության կանոնադրությունը, կատարում է փոփոխություններ դրանում և (կամ) հաստատում է նոր կանոնադրությունը,
բ) որոշում է Կազմակերպության խորհրդի թվաքանակը, չորս տարի ժամկետով ընտրում է Կազմակերպության խորհրդի անդամներին, փոփոխում է խորհրդի կազմը, վաղաժամկետ դադարեցնում է խորհրդի անդամների լիազորությունները,
գ) չորս տարի ժամկետով ընտրում է Կազմակերպության նախագահ, որը ի պաշտոնե մտնում է Կազմակերպության խորհրդի կազմի մեջ և հանդիսանում է կազմակերպության խորհրդի նախագահը, վաղաժամկետ դադարեցնում է նրա լիազորությունները,
դ) քննարկում և հաստատում է Կազմակերպության խորհրդի և կազմակերպության նախագահի հաշվետվությունները, հաստատում է Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման հաշվետվությունները,
ե) ընդունում է Կազմակերպության վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշումները, հաստատում է կազմակերպության փոխանցման ակտը կամ բաժանիչ հաշվեկշիռը, բացառությամբ` դատարանի վճռով վերակազմակերպումից և լուծարումից:
Կազմակերպության համաժողովը կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ կայացնել, եթե Կազմակերպության համաժողովին մասնակցում են Կազմակերպության բոլոր անդամների կամ համաժողովի բոլոր պատվիրակների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ Կազմակերպության բարձրագույն մարմնի (համաժողովի) բացառիկ իրավասությանը ենթակա հարցերի վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են, եթե կողմ են քվեարկել Կազմակերպության բոլոր անդամների կամ բոլոր պատվիրակների թվի կեսից ավելին: Մնացած հարցերով որոշումներն ընդունվում են համաժողովին մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
4.9. Կազմակերպության խորհուրդը.
ա) համարվում է Կազմակերպության ղեկավար մարմինը Կազմակերպության համաժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում,
բ) քննարկում և որոշումներ է կայացնում Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք մտնում են Կազմակերպության համաժողովի և նախագահի իրավասությունների մեջ,
գ) նախապատրաստում է Կազմակերպության համաժողովները, սահմանում է կազմակերպության համաժողովի պատվիրակների քվոտան ըստ կազմակերպության անդամների թվի, Կազմակերպության համաժողովի գումարման օրվանից առնվազն երեսուն օր առաջ կազմակերպում է կազմակերպության համաժողովի պատվիրակների ընտրությունը,
դ) հաստատում է Կազմակերպության քառամյա ռազմավարական փաստաթուղթը (պլանը) և հսկում դրա կատարման ընթացքը,
ե) որոշումներ է ընդունում Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ ներկայացուցչություններ և մասնաճյուղեր, ինչպես նաև հիմնարկներ, հանձնաժողովներ, բաժիններ, բաժանմունքներ, ակումբներ, աշխատանքային խմբեր ստեղծելու և լուծարելու մասին, հաստատում է դրանց Կանոնադրությունները, կանոնակարգերը և աշխատակարգերը, որոնք չեն կարող հակասել սույն Կանոնադրությանը, նշանակում և ազատում է դրանց ղեկավարներին, ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի ղեկավարներին տալիս է լիազորագրեր, հաստատում կամ չեղյալ է համարում Կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ղեկավարների որոշումները Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումների տարածքային գրասենյակներ ստեղծելու և տարածքային գրասենյակների ղեկավարներ նշանակելու ու ազատելու մասին,
զ) որոշում է կայացնում տնտեսական ընկերություններ ստեղծելու կամ դրանցում մասնակցելու վերաբերյալ, նշանակում և ազատում է դրանց ղեկավարներին,
է) որոշում է կայացնում լրատվական միջոցներ ստեղծելու վերաբերյալ, նշանակում և ազատում է դրանց ղեկավարներին,
ը) որոշում է կայացնում հիմնադրամներ ստեղծելու վերաբերյալ, նշանակում և ազատում է դրանց ղեկավարներին,
թ) որոշում է կայացնում ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց միություններ հիմնադրելու և այդ միություններին, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններին, Կազմակերպության անդամակցելու վերաբերյալ,
ժ) որոշում է կայացնում Կազմակերպությանն անդամագրելու և անդամությունից հեռացնելու վերաբերյալ: Որոշում է անդամավճարների և մուտքավճարների չափերը և դրանց գանձման կարգը, սահմանում է Կազմակերպության անդամների հաշվառում վարելու կարգը և պայմանները, ինչպես նաև Կազմակերպության անդամների նկատմամբ խրախուսանքի և տույժի միջոցներ կիրառելու կարգը:
4.10. Կազմակերպության խորհրդի նիստը կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ կայացնել, եթե նիստին մասնակցում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են Կազմակերպության խորհրդի նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Խորհրդի նախագահի մասնակցությունը նիստին պարտադիր է: Վերջինիս բացակայությամբ խորհրդի կողմից ընդունված որոշումներն անվավեր են:
4.11. Կազմակերպության խորհուրդը իր հերթական նիստերը հրավիրում է վեց ամիսըմեկ անգամ: Կազմակերպության խորհրդի արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 2/3-ի գրավոր պահանջով Կազմակերպության նախագահի կողմից կամ Կազմակերպության նախագահի կողմից անմիջականորեն: Կարող են հրավիրվել խորհրդի ընդլայնված նիստեր՝ Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև Կազմակերպության այլ անդամների մասնակցությամբ:
4.12. Կազմակերպության նախագահը.
ա) ղեկավարում է Կազմակերպության խորհրդի աշխատանքները և հանդիսանում է Կազմակերպության ղեկավար մարմինը Կազմակերպության խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, իրականացնում է Կազմակերպության ընթացիկ ֆինանսական գործունեությունը,
բ) ապահովում է Կազմակերպության համաժողովի, Կազմակերպության խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների և հանձնարարականների կատարումը, իր իրավասության սահմաններում ընդունում է որոշումներ և ստորագրում է հրամաններ, կարգադրություններ ու այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
գ) հաստատում է Կազմակերպության աշխատակազմի հաստիքացուցակը, դրույքաչափերը և Կազմակերպության աշխատակազմի կանոնակարգը, որը չի կարող հակասել սույն կանոնադրությանը,
դ) սահմանում է Կազմակերպության փոխնախագահների թիվը և սահմանում նրանց լիազորությունները, Կազմակերպության խորհրդի կազմից նշանակում և պաշտոնից ազատում է կազմակերպության փոխնախագահներին ու խորհրդի քարտուղարին,
ե) աշխատանքի է ընդունում և ազատում է աշխատանքից Կազմակերպության աշխատակազմի հաստիքային և պայմանագրային աշխատողներին, այդ թվում` դրամաշնորհային և ոչ դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկավարներին և աշխատողներին, ինչպես նաև աշխատանքի է ընդունում և ազատում է աշխատանքից Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահին,
զ) Կազմակերպության համաժողովին հաշվետվություն է ներկայացնում Կազմակերպության խորհրդի և իր գործունեության մասին,
է) որոշումներ է կայացնում Կազմակերպության գործունեության բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բացառությամբ`Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի իրավասությանը պատկանող հարցերի,
ը) Կազմակերպության անունից գործում է առանց լիազորագրի, տնօրինում է Կազմակերպության գույքն ու դրամական միջոցները (այդ թվում` դրամաշնորհային միջոցներն ու անդամավճարների ֆոնդը), տալիս է լիազորագրեր, բանկային հիմնարկներում բացում է հաշվարկային, ընթացիկ և այլ հաշիվներ, Կազմակերպության անունից վարում է բանակցություններ, կնքում պայմանագրեր և համաձայնագրեր, ստորագրում Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթղթերը,
թ) նախագահում է Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի նիստերը,Կազմակերպության համաժողովի նիստերի նախագահումը կարող է լիազորել Կազմակերպության անդամ այլ անձի,
ժ) հրավիրում և գումարում է Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի հերթական և արտահերթ նիստեր,
ժա) Կազմակերպության փոխնախագահներին, խորհրդի քարտուղարին, Կազմակերպության խորհրդի անդամներին և Կազմակերպության գործադիր տնօրենին սույն կանոնադրության շրջանակներում, կատարման համար կարող է փոխանցել Կազմակերպության նախագահին վերապահված առանձին լիազորություններ,
ժբ) որոշում է ընդունում ցանկացած տեսակի և քանակի գույք ձեռք բերելու, տիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու, այդ թվում` օտարելու և դուրս գրելու վերաբերյալ,
ժգ) հաստատում է Կազմակերպության հիմնական միջոցառումների և աշխատանքների տարեկան պլանները, ծրագրերը (այդ թվում` դրամաշնորհային ծրագրերը) և հսկում դրանց կատարման ընթացքը,
ժդ) սահմանում է Կազմակերպության ղեկավար մարմիններում ընդգրկված անձանց Կազմակերպության կողմից վարձատրության կարգը,
ժե) անհրաժեշտության դեպքում որոշումներ է ընդունում Կազմակերպության նախագահին կից հասարակական կարգով ժամանակավոր հանձնաժողովներ և աշխատանքային խմբեր, ստեղծելու և լուծարելու մասին, հաստատում է դրանց կանոնադրությունները, կանոնակարգերը և աշխատակարգերը, որոնք չեն կարող հակասել սույն կանոնադրությանը, նշանակում և ազատում է դրանց ղեկավարներին և անդամներին, նշանակում և ազատում է դրամաշնորհային և ոչ դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկավարներին ու անդամներին (կամավորներ), անհրաժեշտության դեպքում նշանակում և ազատում է Կազմակերպության նախագահի օգնականներին (ռեֆերենտներ) և ներկայացուցիչներին,
ժզ) իրականացնում է Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի կողմից իր վրա դրված այլ լիազորություններ:
4.13. Կազմակերպության գործունեության ընթացքում օրենքով և սույն կանոնադրությամբ բարձրագույն մարմնի բացառիկ իրավասությանը չվերապահված և սույն կանոնադրությամբ չկարգավորված ցանկացած հարց լուծվում է նախագահի կողմից:
4.14. Անհրաժեշտության դեպքում նախագահը նշանակում է Կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Կազմակերպության առօրյա աշխատանքները կազմակերպելու համար:
4.15. Գործադիր տնօրենը.
ա) նշանակվում և ազատվում է Կազմակերպության նախագահի կողմից,
բ) հաշվետու է բացառապես Կազմակերպության նախագահին,
գ) գործում է Կազմակերպության նախագահի գրավոր լիազորագրի կամ հանձնարարականի հիման վրա:
4.16. Գործադիր տնօրեն նշանակելիս Կազմակերպության նախագահի և գործադիր տնօրենի միջև, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր (սույն դրույթը գործում է, եթե գործադիր տնօրենին նախատեսվում է աշխատավարձի վճարում):
4.17. Կազմակերպության փոխնախագահները.
ա) կատարում են Կազմակերպության նախագահի կողմից փոխնախագահի համար սահմանած լիազորությունները,
բ) Կազմակերպության նախագահի հանձնարարությամբ փոխնախագահներից մեկը նրա բացակայության ժամանակահատվածում կատարում է Կազմակերպության նախագահի պարտականությունները:
4.18. Կազմակերպության խորհրդի քարտուղարը.
ա) արձանագրում է Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի նիստերը,
բ) ստորագրում է Կազմակերպության համաժողովի և խորհրդի նիստերի արձանագրությունները,
գ) տնօրինում է Կազմակերպության խորհրդի արխիվը,
դ) կատարում է Կազմակերպության նախագահի կողմից իր վրա դրված առանձին լիազորությունները:
4.19. Կազմակերպությունը ՀՀ տարածքում ունի հետևյալ մասնաճյուղերը.
ա) Երևանի մասնաճյուղ` քաղաք Երևան,
բ) Լոռու մարզային մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, քաղաք Վանաձոր,
գ) Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղ`Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Գավառ,
դ) Շիրակի մարզային մասնաճյուղ` Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
ե) Սյունիքի մարզային մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, քաղաք Կապան:

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

5.1. Կազմակերպության նյութական և դրամական միջոցները գոյանում են մուտքավճարներից, անդամավճարներից, տնտեսական ընկերությունների, տեղական, օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների, անհատ քաղաքացիների կողմից ստացվող դրամաշնորհներից և նվիրատվություններից, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:
5.2. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով կարող են պատկանել ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված սեփականության իրավունքի ցանկացած օբյեկտներ: Կազմակերպությանը պատկանող գույքը օգտագործվում է իր կանոնադրական նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար:
5.3. Կազմակերպության ղեկավար մարմիններում ընդգրկված անձինք Կազմակերպության կողմից կարող են վարձատրվել Կազմակերպության նախագահի կողմից սահմանված կարգով:

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

6.1. Կազմակերպության վերակազմակերպումն ու լուծարումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
6.2. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել իր համաժողովի կամ դատարանի որոշմամբ:
6.3. Լուծարման մասին որոշում կայացնելու դեպքում
6.4. կազմավորվում է լուծարման հանձնաժողով և սահմանվում են լուծարման կարգը և ժամկետները:
6.5. Կազմակերպության լուծարման դեպքում լուծարման հանձնաժողովը օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջները բավարարելուց և պարտադիր վճարումներն իրականացնելուց հետո մնացած գույքը, լուծարման մասին որոշում կայացրած մարմնի կողմից սահմանված կարգով, օգտագործում է կազմակերպության կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացման նպատակով, դրա անհնարինության դեպքում այն փոխանցվում է պետական բյուջե, իսկ վեճի առկայության դեպքում հարցը լուծվում է դատարանի կողմից:

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության խորհրդանիշի պատկերը

ALA logo 2