Օր առաջ պետք է ներդնել իրական սեփականատերերի ռեեստրը և ակտիվների վերականգման ինստիտուտը